Zpět

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost:
obchodní firma: CASCADE servisní s.r.o.
sídlo: Radniční ½, 434 01 Most
IČ: 09834150, DIČ: CZ09834150
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C
46506

tel. číslo: (+ 420) 476 703 250 e-mail: info@hotel-cascade.cz
web: www.hotel-cascade.cz

(dále jen „Ubytovatel“) tímto vydává ve smyslu ust, § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto Obchodní a storno podmínky (dále
jen „OSP“):

Obchodní a storno podmínky společnosti CASCADE servisní s.r.o.
Společnost: obchodní firma: CASCADE servisní s.r.o., se sídlem 43401 Most, Radniční ½, IČ:09834150, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 45506, www.hotel-cascade.cz, (dále jen „Ubytovatel“) tímto vydává ve smyslu ust, § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto Obchodní a storno podmínky (dále jen „OSP“):

1. Povaha OSP

1.1 Tyto OSP tvoří nedílnou součást každé smlouvy o ubytování, kterou Ubytovatel uzavírá se svými zákazníky za účelem jejich ubytování na ujednanou dobu ve své provozovně Hotel Cascade, Radniční 3, 434 01 Most (dále jen „Hotel“).
Tyto OSP tvoří rovněž součást jakékoli jiné smlouvy uzavírané Ubytovatelem se zákazníky, kteří působí jako
zprostředkovatelé ubytovacích služeb (cestovní kanceláře, cestovní agentury, apod.), jejichž účelem je zajištění ubytování u Ubytovatele pro jejich klienty, a to včetně smlouvy rámcové, pokud byla uzavřena.

1.2 Ubytovatel se může se zákazníkem dohodnout na vyloučení použití těchto OSP pro konkrétní případ anebo na určitých ujednáních odchylných od těchto OSP. Takováto dohoda může být uzavřena pouze v písemné formě. V případě odchylných ujednání mají ustanovení smlouvy před těmito OSP přednost.

1.3 Aktuální znění těchto OSP je k dispozici na internetových stránkách Ubytovatele www.hotel-cascade.cz

1.4 Není-li dohodnuto jinak, je smlouva uzavřena potvrzením písemné, elektronické, internetové, telefonické či datové objednávky zákazníka ze strany Ubytovatele. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto OSP a že s nimi bez výhrad souhlasí.

1.5 Ubytovatel je oprávněn jednostranně změnit OSP vždy s účinností k 1. dni příslušného kalendářního
měsíce, přičemž nové znění OSP musí být zároveň nejpozději 1. den předchozího kalendářního měsíce
uveřejněno na webových stránkách www.hotel-cascade.cz. Byla-li se zákazníkem uzavřena rámcová smlouva zavazující strany dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto OSP, je tento povinen se vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce na webových stránkách www.hotel-cascade.cz seznámit s aktuálními verzemi OSP a jejich případnými plánovanými změnami. Takový zákazník je oprávněn změnu OSP písemně odmítnout, přičemž toto odmítnutí musí být Ubytovateli doručeno nejpozději 5 dní před plánovanou účinností nové verze OSP. Toto odmítnutí změny OSP se považuje za výpověď rámcové smlouvy ze strany zákazníka, přičemž rámcová smlouva bude v takovém případě ukončena k poslednímu dni platnosti původní verze OSP. Změnou OSP nebo výpovědí rámcové smlouvy nebudou dotčeny jednotlivé již uzavřené smlouvy o ubytování, které se budou i nadále řídit dosavadním zněním OSP

2. Ceny a služby

2.1 Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v ceníku Ubytovatele (internetové
stránky, ceník na recepci hotelu). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen „voucher“). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
2.2 V případě prodlení s úhradou kupní ceny je zákazník povinen zaplatit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak. Zákazník je dále povinen uhradit Ubytovateli i veškeré související výdaje za upomínku, inkaso a náklady právního zastoupení.

3. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před svým příjezdem, resp. před sjednaným dnem začátku ubytování (dále jen „datum příjezdu“). Zrušení pobytu může být provedeno pouze elektronicky, a to emailem zaslaným s doručenkou na adresu: hotel@hotel-cascade.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání e-mailu. Storno poplatky při zrušení pobytu: • méně než 24 hodin před příjezdem storno poplatek 100% z ceny objednaných služeb. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: − úmrtí v rodině, − hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, − vážné onemocnění, − povolávací rozkaz, − živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem Ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další  náklady.

4. Ochrana osobních údajů

Ubytovatel jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje získané od zákazníků (fyzických osob), příp. zaměstnanců, zástupců apod. právnických osob v rámci jednání o uzavření a plnění smlouvy o ubytování či rámcové smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR a v souladu s těmito OSP.

Předmětem zpracování osobních údajů Ubytovatelem jsou osobní údaje zákazníků, a to zejména: (i)
identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště), (ii) kontaktní údaje (zejména
emailová adresa a tel. spojení), (iii) údaje v nezbytném rozsahu pro dodání služeb nebo uhrazení ceny dle
příslušných smluv o ubytování nebo rámcových smluv a (iv) další údaje požadované zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků bude Ubytovatel zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle Smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související komunikace se zákazníky. Ubytovatel může zpracovávat kontaktní osobní údaje zákazníků také za účelem zasílání obchodních nabídek, newsletterů a obdobných obchodních sdělení. Ubytovatel bude zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu trávní obchodní vztahu a po dobu odpovídající stanoveným účelům zpracování. V souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků dle smlouvy o ubytování a/nebo rámcové smlouvy Ubytovatel prohlašuje, že (i) bude zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní zákazníkům výkon jejich práv dle GDPR; (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje.

5. Rozhodné právo a řešení sporů

Smlouvy uvedené v článku 1.1 těchto OSP se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

6. Mimosoudní řešení sporů

6.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení rámcové dohody (byl-li sjednána), smlouvy či
těchto OSP nemá za následek jejich celkovou neúčinnost nebo neplatnost.

7.2 Zákazník není oprávněn použít k započtení proti pohledávkám Ubytovatele za zákazníkem vzniklým na
základě smluv uvedených v článku 1.1 těchto OSP své pohledávky za Ubytovatelem bez předchozího písemného souhlasu Ubytovatele. Zákazník není dále rovněž oprávněn postoupit svá práva a/nebo převést své povinnosti z těchto smluv, ani postoupit tyto smlouvy na jakoukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Ubytovatele.

8. Účinnost

Tyto OSP nabývají účinnosti dnem 1.7.2023